1. Wat is GON?

GON is een samenwerking tussen het buitengewoon en gewoon onderwijs. Het biedt de kans aan kinderen en jongeren met een beperking om het gewoon onderwijs te volgen met extra ondersteuning en begeleiding. De begeleiding richt zich tot de leerling of student, zijn/haar school en zijn/haar ouders. Als GON-dienst willen we graag helpen bij een geslaagde integratie in het reguliere onderwijs.

Vanuit Kristus Koning beperkt de GON-begeleiding zich tot volgende doelgroepen:
•vanuit BuLO
-kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in het basisonderwijs
-kinderen met een attest type 8, enkel en alleen als ze integreren vanuit het BuBaO en dit in het basisonderwijs
•vanuit BuSO
-jongeren met een autismespectrumstoornis in het secundair en hoger onderwijs
-jongeren met een attest type 3, enkel en alleen als ze integreren vanuit het BuSO en dit in het secundair of hoger onderwijs

2. Onze doelstellingen

De leerlingen alle kansen bieden tot een geslaagde integratie in onze samenleving.
Het positief zelfbeeld bevorderen van de kinderen.
De zelfstandigheid van deze kinderen aanmoedigen en bijsturen.
Een positieve samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende GON-partners.

3. GON in zijn verschillende vormen

Op dit ogenblik bestaat er binnen het buitengewoon onderwijs nog geen afzonderlijk type voor het autismespectrum. Hierdoor valt ASS meestal onder type 7 (auditieve handicap) en soms onder type 4 (motorische handicap).

-Het pakket is vanaf schooljaar 2006-2007 bevroren d.w.z. dat alle nieuwe kinderen recht hebben op 2 schooljaren GON-begeleiding.
-Dit per onderwijsniveau. Dus 2 jaren in het lager onderwijs, 2 in het secundair onderwijs en ook 2 jaren in het hoger onderwijs. Je kan geen jaren opsparen.
-In de kleuterschool krijgt het kind elk schooljaar begeleiding. Voor een kleuter die versnelt naar een lagere school gaat, telt het recht op GON in de lagere school, een kleuter die dubbelt blijft kleuter m.a.w waar de kleuter ingeschreven is telt.
-Er bestaan wel uitbreidingsmogelijkheden voor de kinderen die hun 2 jaren hebben opgebruikt maar dit zijn hele beperkte middelen en kan enkel wanneer alle partijen toestemming geven tot aanvraag van deze uren.
-Wanneer er GON gegeven wordt vanuit type 8 / type 3 is dit voor 1 jaar. Met als voornaamste doelstelling integratie binnen het regulier onderwijs.