Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Opleiding Basis Metaal

In de opleidingsfase worden zowel de basistechnieken van het lassen als materialenkennis aangeleerd aan de hand van verschillende kleine en middelgrote werkstukken.

In de kwalificatiefase komen de verschillende lasmethoden aan bod. Door herstelling van containers en door constructie- en onderhoudswerken trachten wij de verschillende lasmethoden op een aangename manier aan te leren.

Het is de bedoeling dat de leerlingen na de opleiding de volledige techniek van het lassen beheersen. In deze fase krijgen ze de kans om via een stageperiode van zes weken de reeds aangeleerde attituden en vaardigheden in de nijverheid toe te passen.
Aan tewerkstelling is er, zowel in grote als in kleine bedrijven, geen gebrek.

ASV OV3 VISIE

Het algemene doel van de opleidingsvorm 3 (OV3) is het voorbereiden op de integratie van de leerlingen in het gewoon leef- en arbeidsmilieu. Daarom bieden wij binnen de lessen ASV voornamelijk functionele en praktische leerinhouden aan. De verschillende vormen van zelfstandigheid en sociale redzaamheid staan centraal in onze lessen. Onze leerlingen zelfstandig leren functioneren in onze maatschappij blijft ons hoofddoel.

Dankzij onze specifieke aanpak, het inrichten van kleine klasgroepen, het aanbieden van een veilig, aangepast leerklimaat, … zorgen we ervoor dat we op maat van elke leerling kunnen werken. Rekening houdend met ieders specifieke noden, die we noteren in het individueel aangepast curriculum.

De meerderheid van onze leerinhouden wordt projectmatig aangeboden. Ons hoofddoel blijft ernaar streven om zo functioneel mogelijk te werken. Zo vertrekken we vanuit de theorie toegepast in de praktijk. Enerzijds bieden we sommige thema’s aan aan de hand van educatieve uitstappen, anderzijds komen er ook gastsprekers getuigen over bepaalde onderwerpen. We proberen steeds zo dicht mogelijk bij de leefwereld van onze jongeren aan te sluiten zodat de lesinhouden stimulerend werken.

Essentieel voor OV3 is dat hierbij zowel aspecten van zelfredzaamheid als beroepsvoorbereiding aan bod komen. Het op elkaar afstemmen van het leeraanbod in de ASV- en BGV-lessen is daarbij erg belangrijk.

Binnen onze school stemmen we ASV & BGV beter op elkaar af in het totaalplaatje van de hele schoolloopbaan. Buiten constructief en veelvoudig overleg in het kader van de handelingsplanning, zetten we samen in op vakkennis.

Dit wil zeggen dat ASV de inzichten, vaardigheden en attitudes in het belang van een arbeidsvoorbereiding (stage) en de latere beroepsinschakeling van onze OV3-leerlingen ondersteunt.

De integratie van ASV en BGV bevordert het functioneel leren en motiveert de leerlingen tot het bereiken van de einddoelstelling: tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.