Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Observatiejaar

In het observatiejaar staat het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Een pedagogisch aangepast leef – en leerklimaat waarbij de leerling zich goed voelt, bevordert de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Niet de leerstof maar de zich ontwikkelende leerling staat centraal. De leerkracht aanvaardt de eigenheid van elke leerling en heeft respect voor elke persoonlijkheid.
Na een volledig schooljaar moet er een gefundeerd advies gegeven worden aangaande de verdere opleiding, die beantwoordt aan de mogelijkheden en beperkingen van de leerling.

Voor BGV krijgen de leerlingen gedurende gans het schooljaar de kans om kennis te maken met de verschillende opleidingen (7) die aangeboden worden in onze school.

Voor ASV is het schooljaar een overgang tussen lagere school en de opleidingsjaren, dit betekent dat er nog traditionele vakken worden gegeven zoals taal/ mavo, rekenen/IVP, godsdienst, leefsleutels, crea en lichamelijke opvoeding, maar ook zoals in de opleidingsjaren dit alles verwerkt in GASV projecten.

We kiezen voor een individuele aanpak met een gedifferentieerd aanbod (hoekenwerk, contractwerk,…) zodat de leerlingen een eigen traject kunnen doorlopen, op eigen niveau en op eigen tempo !

We kiezen voor een aanpak ter bevordering van een goed gedrag, houding en een betere leeromgeving .

Het is de bedoeling de jongens/meisjes kennis te laten maken met de verschillende grondstoffen, materialen, technieken en werksituaties van de verschillende beroepsmogelijkheden.

De leerkrachten observeren de leerlingen gedurende een gans schooljaar, zodat ze de/het jongen/meisje optimaal kunnen begeleiden in zijn/haar beroepskeuze op het einde van het schooljaar.
Het is niet alleen belangrijk dat een leerling kiest omwille van het feit dat hij/zij het beroep graag doet, of omdat zijn/haar ouders ervan overtuigd zijn dat dit het beste is, maar vooral omdat er voldoende competenties (zowel ASV al BGV) aanwezig zijn om de gekozen opleiding succesvol aan te vatten.

De oriëntatie (beroepskeuze) op het einde van het schooljaar gebeurt niet alleen door de leerkrachten, maar in samenspraak met de zorgcoördinator en de CLB-medewerker.

De ouders/verantwoordelijken worden in deze keuze natuurlijk niet vergeten.

ASV OV3 VISIE

Het algemene doel van de opleidingsvorm 3 (OV3) is het voorbereiden op de integratie van de leerlingen in het gewoon leef- en arbeidsmilieu. Daarom bieden wij binnen de lessen ASV voornamelijk functionele en praktische leerinhouden aan. De verschillende vormen van zelfstandigheid en sociale redzaamheid staan centraal in onze lessen. Onze leerlingen zelfstandig leren functioneren in onze maatschappij blijft ons hoofddoel.

Dankzij onze specifieke aanpak, het inrichten van kleine klasgroepen, het aanbieden van een veilig, aangepast leerklimaat, … zorgen we ervoor dat we op maat van elke leerling kunnen werken. Rekening houdend met ieders specifieke noden, die we noteren in het individueel handelingsplan.

De meerderheid van onze leerinhouden wordt projectmatig aangeboden. Ons hoofddoel blijft ernaar streven om zo functioneel mogelijk te werken. Zo vertrekken we vanuit de theorie toegepast in de praktijk. Enerzijds bieden we sommige thema’s aan aan de hand van educatieve uitstappen, anderzijds komen er ook gastsprekers getuigen over bepaalde onderwerpen. We proberen steeds zo dicht mogelijk bij de leefwereld van onze jongeren aan te sluiten zodat de lesinhouden stimulerend werken.

Essentieel voor OV3 is dat hierbij zowel aspecten van zelfredzaamheid als beroepsvoorbereiding aan bod komen. Het op elkaar afstemmen van het leeraanbod in de ASV- en BGV-lessen is daarbij erg belangrijk.

Binnen onze school stemmen we ASV & BGV beter op elkaar af in het totaalplaatje van de hele schoolloopbaan. Buiten constructief en veelvoudig overleg in het kader van de handelingsplanning, zetten we samen in op vakkennis.

Dit wil zeggen dat ASV de inzichten, vaardigheden en attitudes in het belang van een arbeidsvoorbereiding (stage) en de latere beroepsinschakeling van onze OV3-leerlingen ondersteunt.

De integratie van ASV en BGV bevordert het functioneel leren en motiveert de leerlingen tot het bereiken van de einddoelstelling: tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.